Вітаємо вас на сайті Районної Ради Старшокласників Шевченківського р-ну м. Києва

Статут

Завантажити список лідерів учнівського самоврядування, можливо за цим посиланням : http://sharm-lider.at.ua/spisok_lideriv_2014-2015.docx
 
 
 

   СТАТУТ

ради старшокласників

Шевченківського району


м. Київ


Загальні положення

У відповідності з законом України «Про освіту», «Про загальноосвітній навчальний заклад», «Положення про загальноосвітній навчальний заклад» затверджений Постановою КМУ від 14.06.2000 р. № 964, з метою формування в учнях навичок громадської діяльності, сприяння адміністрації та педагогічному колективу в організації культурно – масового та спортивного дозвілля в Шевченківському районі міста Києва діє учнівське самоврядування на загально районному рівні.

Шкільне учнівське самоврядування – добровільна, недержавна, некомерційна дитяча організація учнів Шевченківського району.

Районне учнівське самоврядування в своїй діяльності керується Конституцією України, цим Статутом та рішенням Загальних зборів.

Районне учнівське самоврядування працює в тісному контакті та під керівництвом адміністрації району.
 


Районне учнівське самоврядування здійснюється безпосередньо учнями загальноосвітніх навчальних закладів району.

Органами управління районного учнівського самоврядування є: голова районного учнівського самоврядування, Загальні збори.

Районне учнівське самоврядування у своїй роботі забезпечує:

Одержання учнями усіх форм і типів освітніх послуг, що надаються державою;

Рівність умов кожної людини для повної реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку;

Органічний зв'язок із світовою та національною історією, культурою, традиціями;

Незалежність від політичних партій, і релігійних організацій;

Взаємозв'язок з організаціями учнівського самоврядування інших країн;

Поєднання державного управління і громадського самоврядування в освіті.


Мета та завдання районного учнівського

самоврядування

Головна мета районного учнівського самоврядування – об’єднання зусиль у справі створення умов для вільного розвитку учнівської молоді та демократизації районного життя.

У своїй діяльності Рада керується Конституцією України, законом «Про освіту», «Про загальноосвітній навчальний заклад», «Положення про загальноосвітній навчальний заклад» затверджений Постановою КМУ від 14.06.2000 р. № 964 Конвенцією ООН про права дитини, Декларацією прав дитини.

Головним завданням районного учнівського самоврядування є:

Втілення в життя положень «Хартії старшокласників міста Києва», «Угоди про співпрацю» між учнями, учнями та педагогами;

Поширення ідеї районного учнівського самоврядування серед учнів та педагогів;

Координація роботи органів районного учнівського самоврядування на рівні шкіл;

Співпраця з адміністрацією району, педагогічною та батьківською громадськістю.


Права та обов’язки членів районного учнівського самоврядування.


Члени районного учнівського самоврядування зобов’язані:

Дотримуватись Статуту районного учнівського самоврядування;

Виконувати рішення, прийняті загальними зборами районного учнівського самоврядування;

Брати участь у досягненні цілей та реалізації завдань районного учнівського самоврядування;

Сприяти діяльності Ради районного учнівського самоврядування;

Піклуватись про імідж та авторитет свого району та школи.


Члени районного учнівського самоврядування мають право:

На самовизначення, захист своїх прав та інтересів;

Користуватися окремими приміщеннями, шкільною оргтехнікою і витратними матеріалами для організації своєї роботи;

На захист від приниження честі та гідності;

Офіційно висловлювати свою думку про якість викладання й конструктивні пропозиції щодо вдосконалення навчального процесу;

Бути поінформованими щодо рішень педагогічних та батьківських зборів закладів освіти і направляти до них своїх представників для обговорення питань, що стосуються учнів, з метою активізації співпраці між учнями та вчителями.



Права та обов’язки шкільного учнівського

самоврядування



Члени шкільного учнівського самоврядування зобов’язані:

Прагнути до знань. Наполегливо, творчо оволодівати основами науки, навичками самоосвіти, постійно працювати над собою.

Берегти, примножувати кращі традиції школи, бути патріотом свого навчального закладу, брати активну участь у суспільно-корисній праці, громадському житті району.

Розвивати свої здібності, брати участь у роботі наукових та спортивних клубів, заходах Малої Академії Наук.

Прагнути бути висококультурним.

Поважати батьків, учителів, своїх товаришів; турбуватися про хворих і людей похилого віку та молодших.

Згідно Указу Президента України від 12.05.1996 р. № 417/96 відвідувати заняття у шкільній формі. Слідкувати за своїм зовнішнім виглядом, манерами. В одязі виявляти добрий смак та скромність.

Проводити профілактику здорового способу життя серед учнівської молоді.

У стосунках "учень – учитель ” виявляти довіру один до одного, визнавати право кожного бути особистістю.

Вважати грубим порушенням недотримання норм етичної поведінки.

Шанобливо та економно ставитись до районного та шкільного майна та стежити за його збереженням.

2.Члени учнівського самоврядування мають право:

Регулярно отримувати інформацію про діяльність Ради районного учнівського самоврядування;

Звертатись до районного учнівського самоврядування за допомогою в реалізації своїх проектів, прав та свобод;

Користуватися окремими приміщеннями, шкільною оргтехнікою і витратними матеріалами для організації своєї роботи;

Вносити свої пропозиції що до роботи районного учнівського самоврядування;

На захист від усіх форм примусу до додаткових позаурочних занять, перездач, спецкурсів, факультативів не передбачених навчальними планами та програмами.


Керівний орган районного учнівського

самоврядування.


Найвищий орган районного учнівського самоврядування – Загальні збори Ради районного учнівського самоврядування, які є представницьким органом учнів району. Загальними зборами затверджуються керівники секторів.

Загальні збори Ради районного учнівського самоврядування можуть вирішувати будь – які питання, пов’язані з діяльністю Районного учнівського самоврядування.

Загальні збори Ради районного учнівського самоврядування є правомочними, якщо на них присутні не менш половини учасників.

Голова районного учнівського самоврядування обирається на термін одного навчального року за результатами голосування членів районного учнівського самоврядування на загальних зборах, з правом продовження свого строку перебування на посаді. Переможцем вважається кандидат, що набрав абсолютну більшість голосів.

Вотум недовіри, а саме третина голосів Загальних зборів, голові районного учнівського самоврядування, його заступнику, керівникам центрів із подальшим зняттям з них повноважень виноситься в разі невиконання ними своїх обов’язків.

Заступником Голови районного учнівського самоврядування стає кандидат, що отримав друге місце на виборах. Він виконує функції Голови районного учнівського самоврядування в разі його відсутності, або непередбачуваних обставин.

До Ради районного учнівського самоврядування крім Голови та його заступника входять (із зазначенням функцій):

Сектор організаційної роботи – забезпечує контроль за станом відвідування зборів районного учнівського самоврядування, внесення пропозицій та організація проведення нових перспективних проектів у роботі Ради району;

Сектор інформації – відповідає за випуск преси, об’яв, друкування документів Ради районного учнівського самоврядування, оновленням сайту Районної Ради старшокласників.

Сектор культури та відпочинку – організація інтелектуальних змагань, вікторин, забезпечення проведення екскурсій, виїздів, конкурсів та фестивалів;

Сектор спортивно-масової роботи – спільно з учителями фізичного виховання та адміністрацією відповідає за організацію та проведення районних спортивних змагань, ігор, походів, організацію спортивних змагань в межах своєї компетенції;

Бюро захисту прав учня – організація консультативної роботи учнів старших класів з юридичних або будь-яких конфліктних питань;

Соціальна служба – організує консультаційні пункти для надання допомоги учням, проводить роботу по залученню учнів до роботи в гуртках, секціях, факультативах, організовує різноманітні тренінги;

Керівників секторів висуває голова районного учнівського самоврядування, а затверджують – Загальні збори Ради районного учнівського самоврядування;

Голова Ради районного учнівського самоврядування складає План роботи Ради на навчальний рік, яким рада керується у своїй роботі.

Програма діяльності Ради районного учнівського самоврядування визначає зміст роботи кожного сектору, встановлює його повноваження.

В кінці кожної чверті керівники секторів повинні подавати адміністрації району звіт про роботу, проведену за цей період.


Голова Ради.


Головою Ради може бути постійний член Ради, який працює в ній не менше, ніж півроку і отримав більшість голосів під час голосування на Загальних зборах.

Голова ради має право:

Представляє Раду на всіх рівнях та виступає від її імені;

Висуває кандидатури на посади керівників відповідних секторів;

Є гарантом додержання Хартії Старшокласників, Кодексу Лідера та даного Статуту;

Забезпечує виконання мети і завдань об’єднання учнівського самоврядування району;

Бере участь у проведення в районі будь-яких загальноміських чи інших лідерських зборів чи заходів;

Забезпечує інформаційний зв'язок між районною Радою старшокласників та Київською міською Радою старшокласників.

Сприяє росту авторитету об’єднання старшокласників району;

Розробляє порядок денний районних зборів, скликає та проводить їх.


Голова Ради не має права:

Самоусунутись від виконання своїх обов’язків;

Порушувати права членів Ради.


Членство у районному учнівському

самоврядуванні.


Членами Районного учнівського самоврядування можуть бути учні 7, 8, 10, 11 класів(учні 9 - их класів за умови подальшого продовження навчання у школі), які поділяють мету і завдання районного учнівського самоврядування, беруть участь у реалізації його цілей, передбачених цим Статутом.

Вступ до Районного учнівського самоврядування здійснюється на підставі виборів шкільного учнівського самоврядування.

Виключення з Районного учнівського самоврядування здійснюється у випадках, коли член самоврядування не виконує вимог цього Статуту, завдає моральних або матеріальних збитків організаціям району та їх членам, дискредитує його своєю діяльністю. Рішення в цьому разі приймає засідання Загальних зборів.


Про вибори голови районного учнівського

самоврядування

Право голосу на виборах мають виключно члени Ради.

Вибори Голови Ради є вільними i відбуваються на основі загального, рівного i прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

Виборцям гарантується вільне волевиявлення.

Передвиборча програма кандидатів на посаду розпочинається за місяць до виборів.

Будь-який член Ради може проводити передвиборчу компанію на свою користь.

За правильним проведенням виборів слідкує спеціальна виборча комісія, яка складається з 11-класникiв (членів Ради).

Результати виборів оголошуються у триденний термін після виборів.

Позачергові вибори можуть бути проведені тільки за поважних причин за згодою більшості.


Про вибори голови учнівського шкільного самоврядування

Вибори голови учнівського шкільного самоврядування Шевченківського району в м. Києві мають бути обов'язковими для всіх учбових закладів середньої освіти району та контролюватися Радою експертів.

Кандидат на посаду голови учнівського шкільного самоврядування не повинен бути учнем випускного класу.

Бажання кандидата балотуватися на пост голови має бути обдуманим, обґрунтованим і добровільним.

Право голосу на виборах мають виключно учні школи.

Вибори голови учнівського шкільного самоврядування є вільними i відбуваються на основі загального, рівного i прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

Передвиборча програма кандидатів на посаду розпочинається за місяць до виборів.

Позачергові вибори можуть бути проведені тільки за поважних причин та за згодою більшості членів Ради учнівського шкільного самоврядування.


Зміни та доповнення до статуту.

Збиранням пропозицій щодо можливих змін, їх опрацюванням і внесенням пропозиції до статуту займається Голова районної ради. Пропоновані поправки ставляться на голосування на засіданні Загальних зборів.  
Форма входу
Інформер
Є питання? Питайте
Банери